הצהרת טלפן - הסכם סודיות

מתנדב/ת / חייל/ת יקר/ה,

 

אנו מודים לך שבחרת לסייע בפרויקט הלאומי משמרות הזהב. לפני שתתחיל/י לסייע לאזרחים הותיקים חשוב לנו להבהיר:

במסגרת הפרויקט, תחשף למידע פרטי ורגיש, שחובה על פי החוק בישראל לשמור עליו בסוד, ולעשות בו שימוש אך ורק למטרות הפרויקט, כמו תיעוד באפליקציה, או דווחים אם ידרשו.

כדי להגן על זכויותיהם של האנשים והנשים שאת/ה עשוי/ה להיחשף למידע עליהם, נבקשך לחתום על ההתחייבות הבאה המבהירה כי גילוי המידע או מסירתו היא מעשה אסור, העלול לגרום לנקיטת הליכים נגדך:

אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שאחשף אליו במסגרת הפרויקט. לא להעביר או לגלות, לא למסור לאחר ולא לנצל כל מידע שהגיע לידי או לידיעתי במסגרת הפרויקט, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות כלפי המידע, כדי למנוע אפשרות שיגיע לידי מי שלא הוסמך לקבל אותו.

 

ידועה לי רגישותו הרבה של המידע, שנוגע  לפרטיותם ולחייהם של אנשים פרטיים, וכן ידועה לי העובדה כי חלים על המידע חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1981.  ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי האמורות לעיל מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, ואם אפר את ההוראות האמורות בחוק, אשא באחריות החוקית לכך

מערך הסיוע לאזרחים ותיקים בעקבות התפשטות הקורונה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והרשת להתנדבות ישראלית